سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه فرهنگی نور ایمان 
مدیرمسئول 
1384/01/01 
 
اجرائی  
همکاری 
انجمن های اسلامی مدارس راهنمایی همدان  
مسئول اتحادیه 
1358/07/01 
1359/03/31 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
کتابخانه های بخش مرکزی همدان  
مسئول 
 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
شورای تبلیغات مدرسه علمیه حقانی قم 
مسئول 
 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
انتشارات سوم شعبان 
مدیر مسئول 
1367/01/01 
ادامه دارد 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی 
مسئول هیئت های سرکشی به خانواده های شهدای روحانی  
1367/01/01 
1368/01/01 
اجرائی ، فرهنگی 
همکاری 
صدا و سیمای مرکز قم  
کارشناس 
1370/01/01 
ادامه دارد 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
دانشگاه امام صادق(ع) 
مصاحبه گر کمیته گزینش  
1374/07/01 
1380/03/31 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
مؤسسه نور ایمان 
مدیر مسئول فرهنگی  
1382/01/01 
ادامه دارد 
اجرائی ، فرهنگی 
همکاری 
خیریه برکت ام البنین  
مسئول 
1384/01/01 
 
اجرائی ، مذهبی 
همکاری 
سازمان اوقاف 
مدیر کل اعزام مبلغ 
1387/01/01 
ادامه دارد 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
هیئت رزمندگان اسلام همدان  
عضو هیأت امنای هیئت  
1387/01/01 
ادامه دارد 
فرهنگی ، مذهبی 
همکاری 
مجمع نمایندگان حوزه 
نماینده طلاب و فضلای همدان 
1388/01/01 
ادامه دارد 
اجرائی 
تدریس 
حرم مطهر 
مدرس 
1378/07/01 
1380/03/10 
مکاسب و رسائل 
تدریس 
مدرسه ایت الله بروجردی 
مدرس 
1380/07/01 
1289/02/19 
خیارات و بیع 
تدریس 
مدرسه مهدی موعود 
مدرس 
1375/07/01 
1378/03/10 
لمعه و اصول فقه 
تدریس 
حرم مطهر 
مدرس 
1370/07/01 
1375/03/10 
ادبیات عرب 
تدریس 
حرم مطهر 
مدرس 
1380/07/01 
1382/03/10 
تفسیر جزء 30 
تدریس 
دارالشفاء 
مدرس 
1393/06/01 
1394/03/01 
مکاسب (خیارات) 
تدریس 
دارالشفاء 
مدرس 
1393/06/01 
ادامه دارد 
آیات الاحکام 
همکاری 
سپاه پاسدارن انقلاب اسلامى 
مسئول قضائى 
1367/01/01 
1367/08/01 
اجرائی  
همکاری 
سپاه پاسدارن انقلاب اسلامى 
مسئول عقیدتی تیپ رمضان 
1365/01/01 
1365/10/01 
اجرائی 
همکاری 
موسسه فرهنگی نور ایمان 
مدیر مسئول 
1384/07/04 
 
اجرایی، فرهنگی 
همکاری 
سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی 
مسئول قضائی 
1367/07/04 
1367/03/01 
اجرایی 
همکاری 
سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی 
مسئول عقیدتی تیپ رمضان 
1365/07/01 
1365/03/01 
اجرایی 
همکاری 
مجتمع بعثت سپاه  
رابط قضایی  
 
 
اجرائی 
همکاری 
یگان موشکی سپاه پاسداران 
معاونت فرهنگی 
 
 
اجرائی ، فرهنگی 
همکاری 
خیریه برکت ام البنین  
مسئول 
1384/01/01 
ادامه دارد 
اجرائی ، مذهبی 
همکاری 
وزارت علوم و فن آوری 
نماینده هیئت عالی گزینش  
1388/01/01 
ادامه دارد 
علمی ، اجرائی 
تدریس 
مدرسه علمیه خان 
مدرس 
 
 
مکاسب و رسائل 
تدریس 
مدرسه علمیه مهدی موعود 
مدرس 
 
 
لمعه و اصول فقه